DS Bạn Trỗi Miền Trung

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

DANH SÁCH HỘI VIÊN

More...

Thăm Chiến Trường Xưa

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Nhớ lần cùng Kim Hùng (Ảnh đăng các bạn đã nhận ra) đi thăm lại chiến trường và bạn cũ đã nằm lại đất Quảng Đà.

More...

CÓ LIỆT SĨ VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC MỘ !

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Danh sách LIỆT SỸ

More...

Tin Buồn

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Từ BTK5
Đám tang Bác sĩ Trần Hậu Tư

More...

Tin chung

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Tổng hợp tin đến ngày 2.7

More...

Ảnh Truyền thống

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

More...

Tên nào đây?

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

Tháng trước hắn bỗng nhiên nhảy dù xuống Đà nẵng!

More...

Có 3 BT lâu rôì bạn có gặp không? Họ là ai?

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

 

Đề nghị cho biết danh tánh xuát xứ B nào... 3 ông này đang ở 3 miền thì chắc rồi

More...

3 thằng K7 + 1 nưã = 4 thằng là BS cơ !?

By Anh hùng Liệt sỹ N.V.TRỖI

* Thực ra K7 có >4 là BS có tên này đi lính hay lang thang đâu đó chán rồi về học cái nghề thời chúng ta cho là chỉ dành cho con gái!  Nay hắn vừa được Bổ nhiệm PGĐ BV -  Bạn Trỗi K7 Xin  chúc  mừng  hắn.

More...