NGÀY GIỖ ANH TRỖI

Bài về giỗ anh Trổi tổ chức tại Tp HCM đọc trong blog Bạn Trường Trỗi