TIN BUỒN

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin
Ba của A. Huỳnh Tấn Lợi K5 đã mất đêm 20/5/2008
Theo kế hoạch - sáng 21 liệm 7h 24/5 di quan sẽ đưa về chôn tại NT Sơn Tịnh Quãng Ngãi.
BLL BTMT xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến anh LỢI và GĐ
& xin thông báo để BT các nơi biết và gửi điện chia buồn đến anh Lợi cùng gia quyến...