TIN NỘI BỘ VỀ VỤ PMU18

(Trích từ UTTROI)
Việc này lúc trước có tin đồn nội bộ đại để thể này (mời các bác tham khảo thôi):

Có 2 phái A - B rình hạ nhau...
Phái A (A) hỏi cố vấn (C): phải làm thế nào?
C: So về uy tín?
A: Cả hai phái đều chẳng ai phục cóc ai tin !
C: Đọ về tiền ?
A: Tiền chúng nó nhiều như quân Nguyên ! chơi không lại đâu.
C: Moi về gái ?
A: Cả hai phái gái gú đều máu như nhau chỉ có điều chưa lộ sắp lộ đã lộ với chi bộ mà thôi !
C: Mở ô bật dù ?
A: Đ. mẹ khoản ấy phe nó còn che cả mình !
                           .....
C: Thế tiền nhiều nó dùng làm gì?
A: Cũng như mình thôi mua ghế chơi gái đề đóm à mà phe nó cá độ khủng hơn mình...
C: Đấy... tử huyệt đấy - làm thế này nhé ...

VÀ MỌI SỰ TỪ ĐÓ RA ĐẤY.

Nguyễn Đức Đát

Gửi Bạn Trỗi Khóa 7

Dư luận hiện nay là như thế lan truyền khắp cả nước. Nếu đúng là như thế đất nước này sẽ đi về đâu biết tin vào ai ?