Phim Lễ 45 năm Hội Trường Trỗi ở TP H.C.M

Băng hình rất đẹp - xem ở liên kết khi bấm vào đây