BÁO TIN VUI - XIN CHÚC MỪNG

Bác Chiến chóp gửi thiệp báo tin vui - xin chúc mừng sắp lên chức ông ngoại