Còn đi là còn khỏe

Một số hình ảnh BT đi thăm các nơi danh lam thắng cảnh và địa điểm lịch sử nổi tiếng trong năm 2009; tổ chức đi thăm các nơi là một nét hay của BT thay vì chỉ loanh quanh các quán; xin thêm dòng ảnh cứu trợ bão lụt của BTMT đại diện cho BT cả nước.