TẾT VỀ NHỚ BẠN

Tết về nhớ bạn - ACE mình thăm gia đình các liệt sĩ - bạn của chúng ta xin cảm ơn ban đại diện với nghĩa cử đẹp thay mặt cho tất cả chúng ta