ĐÁNH GIÁ TĂNG TRƯỞNG ... (K5)

Bài này viết rất ngắn - nhưng còn sâu và hay hơn cả trăm trang báo ! (không bốc lên chút nào); mới AE xem nguyên văn theo đường dẫn này.